Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2010

krystynsia
9167 4064 390
;]
Reposted frommaraskowa maraskowa viaidylla idylla
krystynsia
6463 0560
MEOW! ...Did I sacre ya?
Reposted fromjvjannotti jvjannotti viasavor savor

August 22 2010

krystynsia
Jeśli masz w życiu choć jeden adres pod który zawsze możesz pójść i być pewien, że zostaniesz przyjęty...
Jeśli znasz choć jeden numer telefonu pod którym zawsze się ktoś odezwie, bez względu na porę, bez względu na wszystko..
To znaczy że jesteś naprawdę szczęśliwym człowiekiem.

Tylko być może jeszcze nie zdałeś sobie z tego sprawy
Reposted fromlsalander lsalander viavictorian victorian
krystynsia
Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromszeptywmroku szeptywmroku viazapachsiana zapachsiana
krystynsia
"Jest dostatecznie smutno, jeżeli samemu jest się nieszczęśliwym, ale jest jeszcze smutniej, kiedy wszyscy inni twierdzą, że też są nieszczęśliwi."
— Kubuś Puchatek
Reposted fromjdeg jdeg
krystynsia
2843 6771 390
Reposted frommarchwiusz marchwiusz viasavor savor
krystynsia
5324 64c2
Reposted fromsoll soll viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl